او گفت: رییس اداره مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش در اولین فرصت جلسه‌ای توجیهی برای مدیران مدارس غیر دولتی تشکیل و متن بخشنامه را به امضای آنان برساند در شهرستان‌ها و مناطقی که با کمبود نیروی زن در مدارس مواجه هستند لازم است ضمن ارسال اسامی و تعداد ساعات مورد نیاز و نیز نام درس از اداره کل درخواست مجوز نمایند ضمنا موارد باید به تایید طرح و برنامه اداره کل برسد/خبرنگاران