وی زیستگاه اصلی حیوانات وحشی را در طبیعت و اکوسیستم خود آنها دانست و با اشاره به اینکه نگهداری در قفس و در منزل شرایط مناسبی برای این موجودات نیست، اضافه کرد: اکثر پرندگان به عنوان مقابله کنندگان بیولوژیک با آفات کشاورزی به شمار می‌روند و وجود آنها در طبیعت ضروری است. برای مثال کبک با آفت سن گندم مقابله کرده و این آفت را سطح مزارع جمع می‌کند. سنجاب نیز با کاشتن بلوط در زمین و ذخیره آن، به احیا پوشش گیاهی درختان بلوط کمک می‌کند.

وی افزود: نگهداری این حیوانات در خارج از طبیعت، تمام اکوسیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد/ایسنا