در جزئیات صحبت های این مداح اهل بیت آمده است که ضارب بدون هیچ پوششی بر روی صورت خود به این فرد حمله کرده است.

سجاد روز افزای گفت: هیچ آشنایی قبلی با ضارب ندارد و دلیل این اقدام را نمی داند.

این حادثه باعث وارد آمدن آسیب جدی از ناحیه آرنج و کتف و بستری شدن فرد مذکور شد.

این موضوع توسط پلیس کرمانشاه در حال بررسی است.