همچنین طی احکامی دیگر از سوی رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور، جلیل بالایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مجید یزدان پناه مدیرکل آموزش و پرورش و دکتر فاطمه رضوان مدنی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز به عنوان اعضای بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان کرمانشاه منصوب شدند.