وی اضافه کرد: در این پرونده متهم ۵۰ میلیارد تومان از سرمایه مردم را با وعده مشارکت در تولید و ایجاد یک کارخانه صنعتی جذب کرده و سود هایی را از محل اصل سرمایه سرمایه‌گذاران قبلی به مردم پرداخت می‌کرد تا جلب اعتماد کند.

دادستان کرمانشاه یادآورشد: تاکنون این پرونده ۳۰۰ شاکی دارد که متهم از دو سال پیش از آنها جذب سرمایه کرده است/ایسنا