عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فلسفه افزایش سقف وام ازدواج در بودجه سال ۹۸ جهت کمک به جوان ها برای تشکیل زندگی و همچنین رفع برخی معضلات و مشکلات در آغاز زندگی بود، اضافه کرد: اگر متقاضیان در جایی تخلفی برای دریافت وام ازدواج مشاهده کردند می‌تواند آن موارد را به کمیسیون اقتصادی مجلس منعکس کنند تا اعضای این کمیسیون آنها را پیگیری کنند/تسنیم