ذخیره مناسب آب برای زائرین اربعین درپایانه مرزی قصرشیرین توسط شرکت آب منطقه ای