مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ استاندارد تنها راه تضمین کیفیت و بقای صنعت، اقتصاد و اجتماع است گفت: استاندارد زیرساخت رسیدن به کیفیت بوده و باید در تمام مؤلفه‌های زندگی جریان داشته باشد و مسئولان و و رسانه‌های ارتباط جمعی لازم است تا توجه بیشتری به مقوله استاندارد داشته باشند زیرا استاندارد سلامت و ایمنی جامعه را به دنبال دارد.

نیازی گفت: در راستای حفظ سلامت بیماران، در استاندارد ملی ۳۲۴۰ مشخصات و ویژگی فنی سیلندرهای اکسیژن طبی بیان شده است و تمامی تولیدکنندگان این فرآورده باید در تولید این سیلندرها الزامات مربوطه را رعایت کنند.

وی افزود: طبق این استاندارد ملی، درصد خلوص اکسیژن طبی مورد استفاده در این سیلندرها باید حداقل ۹۹ درصد، میزان گازهای دی‌اکسیدکربن و مونواکسیدکربن نیز به ترتیب باید حداکثر ۳۰۰ppm  و ۵ppm  بوده و همچنین رنگ این سیلندرها نیز باید سفید باشد.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ استاندارد تنها راه تضمین کیفیت و بقای صنعت، اقتصاد و اجتماع است گفت: استاندارد زیرساخت رسیدن به کیفیت بوده و باید در تمام مؤلفه‌های زندگی جریان داشته باشد و مسئولان و و رسانه‌های ارتباط جمعی لازم است تا توجه بیشتری به مقوله استاندارد داشته باشند زیرا استاندارد سلامت و ایمنی جامعه را به دنبال دارد./تسنیم