پیشکسوت جودوی کرمانشاه گفت: عدم اتحاد و همدلی  میان جامعه جودو کرمانشاه باعث شده تا این رشته در استان وضعیت مطلوبی نداشته باشد.
ایوب رستمی  بابیان اینکه جودوی کرمانشاه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، اظهارکرد: عوامل زیادی همچون نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه گذاری نکردن روی تیم های نوجوانان و جوانان و احساس همدلی نداشتن بین جامعه جودو باعث شده تا این رشته در کرمانشاه وضعیت خوبی نداشته باشد.وی تصریح کرد: متاسفانه در جودوی کرمانشاه از همه پتانسیل ها استفاده نمی شود و گسیختگی که بین پیشکسوتان این رشته و عوامل اجرایی هیات وجود دارد نیز عاملی شده تا جودوی کرمانشاه روزگار خوبی سپری نکند.مربی تیم ملی جودو ایران تاکید کرد: ضعف امروز جودو کرمانشاه مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه ریشه های این مسئله ازیک دهه پیش است.

وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم جودوی کرمانشاه دوباره به اوج خود بازگردد، باید از ظرفیت همه قهرمانان، مربیان، داوران و  پیشکسوتان استفاده شود. باید در نشستی مشکلات جودوی استان را شناسایی کنند و همه همدل کمک کنیم جودوی کرمانشاه رانجات دهیم، نه اینکه هر کس به فکر منافع خودش باشد.
رستمی بابیان اینکه نمی توان نقش بودجه را در رشد یک ورزش انکار کرد، یادآورشد: هرچند که منابع مالی تاثیرگذار است، اما اگر همین منابع اندک را مدیریت و به سمت وسوی درستی هدایت کنیم، می تواند به رشد یک رشته کمک کند.

وی اعلام کرد: از سوی دیگر متاسفانه از قهرمانان جودوی استان الگو سازی نکرده ایم تا شاهد گرایش جوانان کرمانشاهی به سمت این رشته باشیم.

پیشکسوت جودوی کرمانشاه جایگاه و سطح آگاهی مربیان جودوی کرمانشاه را خوب ارزیابی کرد و گفت: رئیس هیات استان نیز تمام تلاش خود را برای ارتقاء این رشته در کرمانشاه می کند، اما این تلاش ها به بار ننشسته، چرا که یک دست صدا ندارد/ایسنا