سلیمانی خاطرنشان کرد: علاوه بر الصاق عکس راننده بر روی کارت شناسایی، تلفن واحد پیشنهادات و انتقادات نیز بر روی آن درج شده تا مسافران به راحتی بتوانند نظرات خود را به این سازمان ارائه دهند.
وی تصریح کرد: رانندگان تاکسی ملزم هستند که در اسرع وقت برای تهیه این کارت با همراه داشتن یک قطعه عکس ۴*۳ و کپی کارت شهری به واحد بازرسی و آموزش سازمان تاکسیرانی واقع در بلوار مصطفی امامی روبروی پارک معلم ساختمان درآمد و نوسازی، مراجعه کنند./صدا وسیما