حال هر چه هست یک طرف قضیه فروشنده یک بخش خصوصی نا موفق و ناکارآمد و خریدار ان شاءالله بخش خصوصی توانمند باشد، چرا که واگذاری پتروشیمی به بخش خصوصی توانمند و دارای پشتوانه و انجام درست و قانونی این مزایده علاوه بر سبب ایجاد نوعی رقابت موجب امنیت شغلی پرسنل و کارکنان پتروشیمی خواهد شد.
این رقابت و مزایده باید در جوی سالم شکل گیرد که مالکان و سرمایه گذاران صالح و توانمند سکان هدایت این پتروشیمی را بر عهده گیرند و از طرفی موجب ترغیب دیگر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در استان گردد.