مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بیان کرد: فوت ناشی از غرق شدگی شامل ۱۵ مورد شامل ۲ زن و ۱۳ مرد اعلام و عنوان کرد: در مدت مشابه سال گذشته نیز همین تعداد بر اثر غرق شدگی فوت شدند.

به گفته خانی، ۱۴ مورد مرگ ناشی از برق گرفتگی شامل یک زن و ۱۳ نفر مرد در سطح استان گزارش شده این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۱۳ نفر مرگ ناشی از برق گرفتگی در سطح استان داشته ایم.

وی بیان کرد: ۲۲ نفر که همگی مرد بودند بر اثر حوادث ناشی از کار فوت شدند این در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۵ نفر فوت شدند./مهر