دکتر حاتمی در پایان بیان داشت: توسعه باشگاه ها و مراکز پرورش اسب ، رویدادسازی های ورزشی و گردشگری، برگزاری بازارهای فروش و نیز معرفی و فروش این نژاد به کشورهای دیگر می تواند خصوصیات و امتیازهای خاص این نوع اسب را بیشتر عیان سازد و ما هم در این زمینه حمایت های لازم را خواهیم داشت.