جوایز اهدا شده:

مقام اول جهان :  دانیال مرادی
– یک نیم سکه بهار آزادی
– یک سال بورس مدرسه غیر انتفاعی از سمت لکوکرمانشاه
– دوسال بورس تمام رشته های لکو کرمانشاه

مقام دوم کشوری :
 فاطیما مطیع پور
– یک ربع سکه
– دو سال بورس تمامی رشته های لکو

نفرات اول تا سوم هر لیگ مسابقات استانی به ترتیب جوایز نقدی به ارزش چهارصد هزار تومان ، سیصد هزار تومان و دویست هزار تومان و همچنین شرکت در اردوی آماده سازی لکوکاپ را به صورت رایگان و نیم بها اهدا شد