در ادامه این بازدید دکتر فرامرز رحمتی‌زاده رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهرداری بیان داشت: تمام تلاش مجموعه شهرداری بر این مبناست که پارک‌ها و بوستانهای سطح شهر با همکاری و تلاش مناطق هشتگانه در شأن شهروندان کرمانشاهی باشد و با برنامه ریزی در نظر گرفته شده امیدواریم رضایت همشهریان را جلب نماییم.

وی گفت: پارک‌ها و بوستانهای سطح مناطق علاوه بر اینکه در محیط زیست شهری تاثر گذار است، می تواند فضای مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان باشد.

مهندس فردین میرزایی شهردار منطقه نیز ضمن تشکر ازشهردار کرمانشاه برای حمایت از توسعه فضای سبز در سطح مناطق و تاکید بر تعامل خوب بین حوزه های مربوطه با شهرداری منطقه در راستای پیشرفت پروژه های فضای سبز منطقه یک گفت: وجود پارک‌ها و فضای سبز شهری از مهمترین عوامل تاثیر گذار در شکل دهی پایداری اجتماعی می باشد و نقش اکولوژیکی فضای سبز درسطح مناطق موجب کاهش میزان آلودگی محیط زیست شهری خواهدشد.

مهندس میرزایی با تاکید بر اینکه منطقه یک شهر کرمانشاه از ظرفیتهای بسیارمناسبی در حوزه فضای سبزبرخورداراست تصریح کرد: به دنبال برنامه هایی هستیم تا بتوانیم با توجه به پتانسیل خوب و بالایی که درسطح منطقه وجود دارد با افزایش تجهیزات مناسب با نیاز شهروندان توسعه لازم را درمدیریت پارک‌ها و مناطق تفریحی بوجودآوریم.

درادامه این بازدید مهندس سعید مظفری مدیر فضای سبز منطقه یک با گزارشی از سرانه فضای سبز در سطح منطقه و نیز ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه و ایجاد پروژهای جدید و نیازمندیهای لازم برای پشتوانه اجرایی و نیز نقش تک تک شهروندان برای حفظ و نگهداری از فضاهای سبز گزارشی را به شهردار کرمانشاه ارائه داد