وی تصریح کرد: مدیریت صحیح توزیع آب، جمع‌آوری و جلوگیری از انشعاب‌های غیرمجاز، پایش و جلوگیری از هدر رفت آب و برنامه زمان‌بندی برای مصرف آب روستایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرضروری از مهمترین برنامه‌هایی است که می‌تواند برای حل مشکل کم آبی موثر باشد/فارس