معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی گفت: بنابر تصمیم گرفته شده مدیر مستقیم هر واحد وظیفه تایید و لحاظ اضافه کاری برای پرسنل را بر عهده دارند، همچنین بغیر از مدیر مستقیم واحدها کسی حق دخل و تصرف در تعییر ساعت اضافه‌کار را ندارد.

وی در پایان افزود: این تصمیم از پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه در کلیه واحدهای شهرداری برای پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکت نوینی اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است اداره کل سرمایه انسانی آمادگی پاسخگویی به هرگونه سوال همکاران و مدیران را دارد.