محمد حسین صادقی در گفتگو با خبرنگار طلوع اظهار داشت: افرادی که بدون مجوز تحت عنوان صاحب پارکینگ و بعضا با صدور قبض، پیاده روهای عمومی یا معبرهای مقابل منزل یا محل کسب خود را که متعلق به شهرداری است قرق نموده اند و اجازه استفاده شهروندان را نمی دهند یا در برابر استفاده مطالبه وجه می نمایند اقدام آنها غیرقانونی است.

دادستان کرمانشاه بیان کرد: پلیس و واحد اجراییات شهرداری به جد باید نسبت به شناسایی و برخورد با این افراد اقدام کنند.

وی افزود: شهروندان نیز ضمن امتناع از پرداخت هرگونه وجه، اطلاعات خود را در خصوص این افراد و محل فعالیت آنها به دادستانی اطلاع دهند.