توسلی زاده متذکر شد: همچنین به همه قضات تاکید شده در صدور احکام قضائی به بخش تولید کمک کنند و با برداشت صحیح از قوانین، بگونه ای برخورد شود که هیچ واحد تولیدی متوقف نشود.

وی افزود: در شرایط کنونی یکی از نیازهای اساسی کشور توجه به بخش تولید است و همانگونه که ریاست قوه قضاییه تاکید داشته نباید به بهانه بدهکاری هیچ واحد تولیدی تعطیل شود/ایسنا