وی در پایان با هشدار نسبت به خطرات شنا در رودخانه، از خانواده ها خواست تا مراقبت لازم را از فرزندان خود به عمل آورده و حتی برای لحظاتی کوتاه نیز کودکان و نوجوانان خود را که با فنون شنا آشنا نیستند، رها نکنند.