وی در خصوص اجرای این طرح گفت: در ابتدا کارشناسان زیباسازی شهری مناطق هشت‌گانه به ادارات، شرکت ها، اصناف و مغازه ها مراجعه و از آن ها را از شرایط نصب تابلو های تبلیغاتی آگاه میکنند و در صورت مشاهده موارد غیر مجاز یا خطر آفرین برای شهروندان با دادن اخطار و مهلت زمانی مشخص مبنی بر اصلاح و رفع مزاحمت تابلوی تبلیغاتی خود اقدام نمایند و در صورت اتمام بازه زمانی، اداره اجرائیات نسبت به جمع آوری آن دسته از صنوفی که تابلو های تبلیغاتی شان تغییر نکرده باشد اقدام میکند.

وی در پایان از شهروندان و کلیه واحد های اداری و تجاری و اصناف که شهرداری کرمانشاه را در این امر یاری کردند تشکر و از کلیه شهروندان و دیگر واحد های تجاری و اداری خواست که در امر زیباسازی شهری شهرداری کرمانشاه را حمایت کنند.