همچنین شماره تلفن ۱۵۶۹-۰۲۱ شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت سهام عدالت به سهام داران و متقاضیان فروش این سهام معرفی شده است/اقتصاد آنلاین