مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از افراد ناآشنا به فنون شنا هم خواست در محیط استخر نیز رعایت نکات ایمنی را داشته و به قسمت عمیق استخر نزدیک نشوند/ایسنا