وی به اهمیت رعایت نکات ایمنی و موازین بهداشتی در این جایگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: نظارت و کنترل‌های مستمر و دوره‌ای از این جایگاه‌ها در حال انجام است و در صورت احراز و اعلام بازرسان، جایگاهی که نکات ایمنی را رعایت نکرده، غیر فعال خواهد شد./ایسنا