معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در ادامه ضمن آنکه از خانواده ها خواست بیش از پیش مراقب کودکان خود خصوصا زمانی که بیرون از منزل هستند، باشند، گفت: آنها درک درستی از محیط پیرامون خود ندارند و لحظه ای غفلت می تواند حوادث ناگواری ایجاد کند که راه جبران و برگشتی ندارد.

وی تاکید کرد: بی توجهی و غفلت از کودکان یعنی آنها را به آغوش خطر فرستادن، بنابراین والدین حتما باید اصول مراقبتی لازم را به صورت کامل رعایت و فرزندان خود را حتی برای لحظه ای تنها نگذارند.