وی ۲۳۳ نفر از تعداد کل بستری‌ها در شهرستان‌ها استان و مابقی در خود شهر کرمانشاه بستری هستند، گفت: بیمارستان فارابی با ۱۵۹ نفر و گلستان با ۶۵ نفر و همچنین بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان های اسلام‌آباد غرب با ۴۵ بیشترین آمار بستری را به خود اختصاص داده‌اند.

محمدی تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۹۲ نفر با آزمایش تشخیص قطعی کرونا، مثبت تشخیص داده شده که ۶۵ نفر از میان بسترها و ۱۲۷ نفراز میان سرپایی‌ها بوده است.