وی گفت: چرخش ویروس در جای جای استان بسیار تگران کننده، خطرناک و گسترده است از شهروندان می‌خواهیم نه تنها جدی بگیرند بلکه بسیار مراقبت کنند.

محمدی اضافه کرد: شیوع  بیماری کرونا بین خانواده‌ها بسیار زیاد شده ما نسبت به افزایش تعداد بستری‌ها خیلی نگران هستیم، هشدارها را جدی بگیرید و هنگام خروج از منزل ماسک بزنید و نیاز به برگزاری جلسات اداری، هر نوع میهمانی و گردهمایی در این اوضاع و احوال لازم نیست.