درویشی در پایان این جلسه با اشاره به تعطیلی یک هفته ای بدلیل بیماری کرونا ، بر لزوم آمادگی و حضور صدرصدی تیم های کنترل سیلاب و اندازه گیری و دفتر سد و شبکه و نیز گروههای گشت و بازرسی بمنظور پایش و کنترل رواناب ها و نیز حفاظت از دشت ها برای جلوگیری از حفاری های و برداشت های غیر مجاز تاکید نمود .