وی، نامگذاری روزهای هفته سلامت روان را در روز یکشنبه نقش سیاستگذاران در دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، دوشنبه نقش تحریم ها بر نابرابری سلامت روان در پاندمی کرونا، سه شنبه رابطه منصفانه ارایه دهندگان خدمات سلامت روانی – اجتماعی به خدمت گیرندگان، چهارشنبه تاثیر «انگ»  بر نابرابری خدمات سلامت روان در جامعه،  پنجشنبه ضرورت توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی در بهبود سلامت روان جامعه،  جمعه سواد سلامت روان و بهره مندی از خدمات و شنبه نقش حاکمیت در توانمندسازی افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی عنوان کرد.

 بهداشت روان یا سلامت روان به معنی سلامت هیجانی و روانشناختی است، به شکلی که فرد بتواند از تفکر و توانایی های خود استفاده کند، در جامعه عملکرد داشته باشد و نیازهای معمول زندگی روزمره را برآورده سازد.

پیشگیری از پیدایش بیماری های روانی و سالم کردن محیط روانی از نیازهای اولیه تامین بهداشت روانی محسوب می شود. فردی که می تواند به فشارهای معمول زندگی روزمره غلبه کند و یک زندگی مستقل داشته باشد را می توان به عنوان یک فرد دارای سلامت روان معرفی کرد.