شبکه آموزش:⬅️ فنی و حرفه‌ای و کاردانش:🕖ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ عملیات تکمیلی – پایه۱۲ – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه‌ای/🕖ساعت٨:٣٠ تا٩مدیریت تولید -پایه ۱۱- رشته شایستگی غیر فنی – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش/🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای/🕖ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ تعمیرات سیستم سوخت و جرقه- پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه‌ای/🕖ساعت۲۰:۳۰تا ۲۱:۰۰ آشنایی با قطعات کاتریج- پایه ۱۲- رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای/🕖ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۲۰ نقاشی رنگ روغن – پایه ۱۲- رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

⬅️ ۶ پایه ابتدایی:🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول/🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم/🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم/🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم/🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم/🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم/🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

⬅️متوسطه اول:🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی پایه هفتم/🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ علوم تجربی پایه هشتم/🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربیپایه نهم/🕗ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ فرهنگ و هنر پایه نهم

⬅️متوسطه دوم:🕖 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰ زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی/🕖 ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰ فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی/🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی/🕖ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ شیمی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🖥 شبکه قرآن:⏰ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی/⏰ساعت۸:۳۰ درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی/⏰ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان/⏰ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان/⏰ساعت ۱۵ درس دین و زندگی ۲ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک/⏰ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هشتم