🖥شبکه ‌آموزش:

📋فنی و حرفه ای و کاردانش :🕖ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ کاربر رایانه – پایه ۱۰ – مشترک رشته ها – شاخه کاردانش/🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه- پایه ۱۰- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی و حرفه ای/🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ هرس – پایه ۱۰- رشته مشترک کشاورزی – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش/🕖ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ الگو سازی بلوز- پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای/🕖ساعت۲۰:۳۰تا ۲۱:۰۰ آشنایی با جزییات دستگاه تراش – پایه ۱۰- رشته ماشین ابزار – شاخه فنی و حرفه ای/🕖ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۲۰ تعمیر سیستم برق خودرو – پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول/🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم/ 🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم/🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم/🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم /ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم/🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی/

📋 متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ تفکر و سبک زندگی پایه هفتم/🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم/🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی
پایه نهم/🕗ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ عربی پایه هشتم

📋 متوسطه دوم :🕖 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰ ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی/🕖 ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰ شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی/🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی/🕖ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قران:🌷ساعت۸  اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی/🌷ساعت۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲ رشته علوم ومعارف اسلامی/🌷ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان/🌷ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان/🌷ساعت ۱۵درس عربی و زبان قرآن ۲ مشترک تمام رشته ها/ 🌷ساعت۱۵:۳۰ درس پیام های آسمانی پایه هشتم