🖥شبکه آموزش:

⬅️فنی و حرفه‌ای و کاردانش:🕖ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ کار آفرینی – پایه۱۱- رشته شایستگی غیر فنی -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش/🕖ساعت٨:٣٠ تا٩
معماری داخلی فضای تجاری – پایه ۱۲- رشته معماری داخلی – شاخه فنی و حرفه‌ای/🕖ساعت ۹:۰۰تا۹:۳۰ مهارت‌های ارتباطی و مشارکتی – پایه ۱۱- رشته تربیت کودک – شاخه فنی و حرفه‌ای/🕖ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته -پایه ۱۲- رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای/🕖ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه‌ای/🕖ساعت ۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰ نقاشی رنگ روغن- پایه ۱۲ – رشته چهره سازی- شاخه فنی و حرفه‌ای

⬅️۶ پایه ابتدایی: 🕖ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱:۰۰ بازی و ریاضی پایه اول/🕖ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه دوم/🕖ساعت۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم/🕖ساعت۱۲:۰۰تا ۱۲:۳۰ مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم/🕖ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم/🕖ساعت۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم/🕖ساعت۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

⬅️متوسطه اول:🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی پایه هفتم/🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ریاضی پایه هشتم/🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی پایه نهم/🕗ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ عربی پایه نهم

⬅️متوسطه دوم:🕖 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰ فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی/🕖 ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
زیست شناسی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی/🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی/🕖ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

🖥شبکه قرآن:⏰ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم ومعارف اسلامی/⏰ساعت۸:۳۰ درس احکام ۱رشته علوم ومعارف اسلامی./⏰ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پایه پنجم دبستان/⏰ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان/⏰ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول/ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی ۱ پایه دهم متوسطه دوم