شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت٨ تا ٨:٣٠ ارتباط موثر- پایه ۱۰- مشترک خدمات – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش/ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی و زبان بصری – پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای/ساعت ۹تا۹:۳۰ تعمیرات موتور – پایه ۱۰- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه‌ای/ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ طراحی با تکنیک – پایه ۱۲- رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه‌ای/ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ سرویس چرخ خودرو – پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه‌ای/ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰ کارگاه خوشنویسی – پایه۱۰ – رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول/ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم/ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم/ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم/ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم/ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم/ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ کارو فناوری پایه هفتم/ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ کارو فناوری پایه هشتم/ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کارو فناوری پایه نهم/ساعت۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ عربی پایه هفتم

متوسطه دوم:ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰ ریاضی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک/ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵ شیمی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک/ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰ ریاضی یک – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک/ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰ زیست یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:ساعت۸ درس اصول عقاید۱، ۱رشته علوم ومعارف اسلامی/ساعت۸:۳۰ درس تاریخ اسلام۱رشته علوم ومعارف اسلامی/ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پایه ششم دبستان/ساعت۱۱:۳۰ درس اموزش قران پایه ششم/ساعت۱۵ درس پیام‌های اسمانی پایه نهم/ساعت۱۵:۳۰ درس عربی زبان قران۱