خدادادیان در پایان خاطر نشان کرد: در گشت های صورت گرفته در این زمینه بخشداری مرکزی، شرکت آب و فضلاب و جهاد کشاورزی در کنار مرکز بهداشت شهرستان حضور فعال دارند.