با خروج تدریجی موج ناپایدار از جو استان، هوای استان امروز نیمه ابری تا ابری بتدریج با کاهش ابر پیش بینی می شود. در روز سه شنبه (فردا) تشکیل مه صبحگاهی در نواحی مرطوب و سردسیر، پدیده مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.
 
همچنین دمای هوای روزانه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بطور نسبی افزایش خوهد یافت.
 
به دنبال این شرایط، موج ناپایدار دیگری در روز پنجشنبه وارد جو منطقه شده، در بعضی از ساعات ساعات سبب وزش باد نسبتاً شدید و بارندگی در سطح استان می گردد.