مدیرکل راه آهن منطقه اراک با رد خبر حذف بلیت قطار در مسیر کرمانشاه به تهران گفت: تنها به دلیل استقبال بیشتر مسافران، عمده بلیت های قطار کرمانشاه به مسیر کرمانشاه به مشهد اختصاص داده شده است.

حمید گوگوچانی در خصوص حذف بلیت قطار کرمانشاه به تهران گفت: چنین چیزی صحت ندارد، بلکه از ظرفیت این مسیر کاسته شده و عمده بلیت ها به مسیر کرمانشاه به مشهد اختصاص داده شده است.

وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته عمده مسافران کرمانشاهی که از قطار استفاده می کنند طالب سفر به مشهد هستند و با توجه به افزایش تعداد این مسافران از ظرفیت بلیت های کرمانشاه به تهران کم کرده و به مسیر کرمانشاه به مشهد اختصاص داده ایم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته حدود ۸۰ درصد مسافران قطار استان کرمانشاه، خواهان سفر از کرمانشاه به سمت مشهد هستند.

گوگوچانی گفت: بلیت کرمانشاه به تهران بصورت یک روز درمیان موجود است، اما با توجه به ظرفیت کم به سرعت پُر می شود.

مدیرکل راه آهن منطقه اراک با بیان اینکه تنها یک قطار آن هم بصورت یک روز در میان در خط کرمانشاه- تهران – مشهد فعالیت می کند، گفت: در حال حاضر راه اندازی قطار دوم در این مسیر را در دستورکار داریم.

وی افزود: این کار باید بر اساس پیش بینی تعداد مسافران و تمایل شرکت های مسافربری صورت گیرد، اما به هر حال راه اندازی قطار دوم در این مسیر در اولویت و دستورکار ما قرار دارد.

گوگوچانی در ادامه با اشاره به افزایش استقبال از قطار گفت: بلیت قطار به نسبت هواپیما بسیار ارزانتر است و برای همین استقبال از آن در حال افزایش است و امیدواریم افزایش استقبال بتواند به راه اندازی قطار دوم در این مسیر منجر شود.

اداره کل راه آهن منطقه اراک، راه آهن سه استان اراک، کرمانشاه و همدان  و نیز بخش هایی از استان های قم و لرستان را در زیرمجموعه خود دارد./ایسنا