معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: ۵ مرکز شبانه روزی سالمندانی هم برای نگهداری سالمندانی که کسی را برای نگهداری ندارند؛ در سطح استان فعال است.

نیلوفر اختیاری معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندی جامعه، اظهار کرد: باید حتما تمهیداتی برای سالمندان به لحاظ آموزشی، فرهنگی و همچنین فضاهایی که باید در اختیار داشته باشند تا بتوانند بهترین دوران سالمندی را داشته باشند، اندیشیده شود.

وی ادامه داد: یکی از اهداف سازمان بهزیستی تشکیل شورای سالمندان است با دبیری سازمان بهزیستی و چند نهاد دیگر همچون علوم پزشکی، ثبت اسناد، ادره ورزش و جوانان و… در صدد هستند شرایط مناسبی را برای این جامعه هدف فراهم کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: شورای سالمندان سالی دوبار در استانداری به دبیری سازمان بهزیستی برگزار می‌شود و مصوباتی در راستای تأمین رفاه بیشتر برای سالمندان به دنبال دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۷ مرکز سالمندی در استان در راستای ارائه  خدمات آموزشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، بهداشتی و…، افزود: ۵ مرکز شبانه روزی سالمندانی هم برای نگهداری سالمندانی که کسی را برای نگهداری ندارند؛ در سطح استان فعال است/فارس