خبر مربوطه:  قطعی آب روستای پیرحیاتی کرمانشاه بدون اطلاع قبلی!