منصور بیگلری در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، حمایت از زندانیان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه حرفه آموزی برای زندانیان از مهم‌ترین برنامه‌های مورد تاکید در زندان‌های کرمانشاه است.

وی توانمند سازی زندانیان در حوزه اشتغال و حرفه آموزی را گامی در راستای کاهش بازگشت به زندان دانست و افزود: تقویت بنیه مالی انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان از اقدامات انجام شده
است.

وی برنامه‌های تأمینی و تربیتی زندانیان در راستای کاهش وقوع جرم در جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مورد تأکید قرار داد.

بیگلری تحقق اهداف نظام زندانبانی اسلامی را نیازمند ارتقاء و بهبود فرآیندهای اجرایی به ویژه در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی، اشتغال و امور بهداشت و درمان دانست.

مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه رعایت حقوق شهروندی زندانیان وحفظ کرامت انسانی خانواده آنان که در زندان های این استان به خوبی در حال پیگیری است مورد تاکید است

وی رعایت قوانین و مقررات سازمانی را بهترین نوع آموزش دانست و خواستار اجرای موثر دستورالعمل ها در حوزه های مختلف شد.