دکتر سید افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه اظهار داشت: در ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۴ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۵ خط مکانیزاسیون در استان کرمانشاه جذب شده که انقلابی بی سابقه در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی استان بوده است.

 افزود: با جذب این میزان تسهیلات در مجموع  ۲۰۲۶ دستگاه انواع تراکتور، ۹۰ دستگاه انواع کمباین و ۲۷۰۵ دستگاه انواع ادوات کشاورزی خریداری شده است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال ۹۶ جذب تسهیلات خط ۵ مکانیزاسیون آغاز شده که تاکنون ۱۶۴ میلیارد ریال جذب شده و در این راستا  ۱۹۸ دستگاه انواع تراکتور، ۸ دستگاه انواع کمباین و ۳۲۶ دستگاه انواع ادوات کشاورزی خریداری شده است.

صفوی تصریح کرد: علاوه بر تسهیلات فوق از طریق تسهیلات پست بانک نیز ۶۴ میلیارد ریال جذب گردیده که با این تسهیلات ۷۱ دستگاه تراکتور، ۱۳۹ دستگاه انواع ادوات کشاورزی ، ۳  دستگاه کمباین و دو سیستم اتوماسیون مرغداری خریداری شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در پایان سخنانش گفت: ازمحل تسهیلات صندوق توسعه ملی بانک کشاورزی تاکنون بیش از ۶۶۷ میلیون تومان جذب شده که منجر به خرید ۹ دستگاه انواع تراکتور و ۱۳ دستگاه انواع ادوات کشاورزی خریداری شده است.