به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان کرمانشاه بعد ازفرازوفرودهای مسابقات لیگ برتردردورفت وطی جلسه ای که باحضورمسئولین هیات فوتبال استان کرمانشاه ومدیران اجرایی مسابقات وتیمهای حاضر درلیگ برتربرگزارشد. درهفته اول ازدوربرگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال استان شاهدحرکات زیبا ودیدنی ازتیمهایی بودیم که درمستطیل سبزبه ممصاف هم رفتند.ازجمله این اتفاقات خوب دربازی تیمهای عقاب زاگرس کرمانشاه وقائم کنگاوربود که درزمین شرکت نفت به میزبانی عقاب زاگرس کرمانشاه برگزارشدوتیم میزبان باگل واهدای یادمانی از فوتبال به استقبال داوران بازیکنان تیم میهمان ومسئولین اجرایی مسابقه رفتندکه این عمل پسندیده باتشویق تماشاچیان وتقدیرتیم میهمان وهیات اجرایی قرارگرفت.ضمن اینکه بازیکنان دوتیم دریک مسابفه تماشایی وروان باتساوی یک بر یک به کار خودپایان دادندوهرکدام صاحب یک امتیاز ازهفته اول دوربرگشت لیگ برترفوتبال استان شدند.جاداردضمن تقدیروتشکرازمسئولین تیم عقاب زاگرس وبازیکنان این تیم به بازیکنان پرتلاش قائم کنگاورکه در راستای تحقق ورزش پاک واخلاق مدارتلاش خود رابه کارگرفتندودرکنارداوران زحمت کش که قضاوت قابل قبولی رابه نمایش گذاشتند تقدیروتشکرکرد.