محمد امینیان مدیر پایگاه منظر فرهنگی تاریخی اورامانات نیز در این نشست با ارائه توضیحاتی در خصوص پرونده ثبت جهانی اورامانات، اظهار کرد: یونسکو سه نوع ثبت جهانی شامل طبیعی، مصنوع و منظرهای فرهنگی تاریخی را انجام می‌دهد.

وی افزود: منظر تاریخی و فرهنگی به مجموعه هایی اطلاق می‌شود که نشان دهنده تکامل جامعه بشری در یک منطقه که یک فرهنگ خاص زندگی را شکل داده اند، است.

امینیان با بیان اینکه اورامانات عناصر فرهنگی لازم برای ثبت جهانی را دارد، تصریح کرد: برای تهیه و تکمیل پرونده نیازمند سندهای ترسیمی، نوشتاری، تصویری و حتی شفاهی، نقشه ها و عکسهای هوایی قدیمی منطقه و دسترسی به طرح های هادی روستایی، مطالعات آب و حتی آرشیو تصویری صدا و سیما هستیم تا بتوان مستندات لازم را جمع آوری کرد.

مدیر پایگاه اورامانات استان کرمانشاه افزود: در فاز اجرا ساماندهی ساخت و سازها و مطابقت آنها با واقعیات روستاها، ساماندهی و استاندارد سازی دسترسی ها، راه ها و تابلوها بر اساس ضوابط یونسکو در اولویت قرار دارد/ایسنا