وی ادامه داد: بخش مالیات و تأمین اجتماعی از حوزه‌هایی هستند که با تسهیلگری می‌توانند رونق را به واحدهای تولیدی برگردانند و فضای کسب و کار را بهبود بخشند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی یادآور شد: جنس بهبود وضعیت کسب و کار نرم‌افزاری چندان به پول نیاز ندارد، لذا می‌توانیم در این راستا بسیاری از مشکلات فضای کسب و کار را حل و فصل کنیم.

کاشفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران کشور اشباعی است و سطح خرید داخلی آن محدود است لذا در این راستا حتماً باید به کشورهای مختلف توجه داشته باشیم تا بتوانیم بخش صادرات در رونق تولید را حل و فصل کنیم.

وی با بیان اینکه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ما کمتر از نرم کشوری است، افزود: در استان واحدهای بسیار خوبی داریم که امیدواریم بتوانیم آنها را به چرخه تولید برگردانیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی و پیمانکاران ما بتوانند مطالبات دولتی خود را دریافت کنند بسیاری از مسائل مالی و تنگناهای نقدینگی ما حل و فصل خواهد شد/مهر