بیگ پور مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به بارشهای شدید باران، مشکلی در نشست و برخاستهای فرودگاه کرمانشاه وجود ندارد.

وی بیان کرد: پروازهای فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه بدون هیچ مشکلی انجام می شود.

بیگ پور اظهار کرد: روند پروازها در فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه عادی است.