پس از انتشار گزارش خبری تصویری طلوع مسئولان مربوط برای پاک کردن سئوال چشمه جوشان سیتی سنتر کرمانشاه، با پوشاندن لوله های خروجی آب (بصورت ناشیانه) پاسخ مردم را دادند.