علی مرادی با بیان اینکه طرح شهاب شناسایی، هدایت و حمایت استعدادهای برتر دانش آموزی را دنبال می‌کند، نخبه شناسی و نخبه‌پروری را از اهداف اجرایی کردن این طرح در سطح مدارس عنوان کرد.

مرادی با بیان اینکه در طرح شهاب استعدادهای هشت گانه دانش‌آموزان شامل استعدادهای ریاضی، تجربی، فضایی، علوم اجتماعی، هنر، ورزش، علوم دینی و کلامی شناسایی و پرورانده خواهد شد، گفت: در طرح شهاب آموزگاران استعدادهای هشت گانه دانش‌آموزان را شناسایی کرده و با کمک اولیا دانش‌آموزان و مشاوران مدارس سعی در پرورش و شکوفایی این استعدادها خواهند داشت.

رییس اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شامل پایه های چهارم، پنجم و ششم تحت پوشش برنامه‌های طرح شهاب قرار می‌گیرند، گفت: امسال چهارمین سال اجرایی شدن این طرح در مدارس ابتدایی دوره دوم است.

مرادی افزود: در سطح استان کرمانشاه تاکنون بیشترین مدارس در شهر کرمانشاه تحت پوشش طرح شهاب قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه طرح شهاب در سال تحصیلی گذشته حدود ۳۵ هزار نفر از دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار داد، گفت: امسال ۶۰ هزار دانش‌آموز استان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

مرادی با بیان اینکه تاکنون طرح شهاب در برخی از مدارس استان اجرایی شده، افزود: هر سال تعداد این مدارس بیشتر خواهد شد و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی دانش آموزان این دوره در برنامه آموزش و پرورش است.