نتایج میکروبی و کدورت سنجی از آب مناطق شهری نشانگر وجود سلامت آب شرب می باشد

 نتایج کدورت سنجی روستاها در محدوده استاندارد گزارش شده است

 گزارش کلر باقیمانده در مناطق روستایی سرپل ذهاب به ترتیب در روستاهای کلینه ، کلاشی ، زرین جوب ، ورکورک ، کوهالی ، بزمیرآباد ، نقاره کوب و تنگ اسماعیل نامطلوب و صفر اعلام شده است

 در روستای تازه آباد شهرستان ثلاث باباجانی میزان کلر باقیمانده در آب شرب نامطلوب و در مناطق روستایی کانی رش فاقد کلر باقیمانده گزارش شده است/ایرنا