به گزارش طلوع کرمانشاه، کیاست امیریان اظهار داشت: پتانسیل ذخیره تعداد ۸ سد در استان کرمانشاه ۸۳۰میلیون متر مکعب می‌باشد که هم اکنون با ۸۱۱ میلیون متر مکعب بیش از ۹۷ درصد از دریاچه سد‌های استان پر شده و ۴ سد مخزنی آزادی – تنگ حمام – سلیمانشاه و زاگرس نیز سرریز شده اند.

وی افزود: علیرغم بارش‌های مناسب در سال جدید و سرریز سد‌های مخزنی در استان وضعیت منابع آب زیرزمینی همچنان نگران کننده است. و طبق آمار‌های موجود تاثیر خشکسالی‌های متوالی و برداشت‌های غیراصولی از این منابع همچنان آثار مخربی بر دشت‌ها دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مصرف کنندگان عمده بخش آب به ویژه کشاورزان را به مدیریت بهینه مصرف و استفاده از کشت‌های کم آب بر و استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین توصیه کرد.