مهدی عبدالمالکی در خصوص فعالیت فرهنگی شهرداری کرمانشاه گفت: ایجاد فضای فرهنگی ویژه گی های فراوانی دارد. این فضا ۲ کارکرد اصلی دارد که شامل “دوره های آموزشی و مهارتی” می شود. برای دوره های آموزشی بیش از ۸۰ سر فصل در ۳ بخش درنظر گرفته شده است. بخش اول دورهای مهارتی شامل: مهارت زندگی، مهارت رفتاری، مهارت شهروندی می شود . بخش دوم نیز توانمند سازی است که شامل توانمند سازی مهارت های کودکان، نوجوانان و بانوان است که برای این بخش نیز دوره های مختلفی تعریف شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری کرمانشاه در پایان گفت: چهل تشکُل غیر دولتی در برنامه های توانمند سازی شرکت دارند و ۵ انجمن ادبی نیز به صورت هفتگی فعالیت فرهنگی خود را فرهنگسراها ارائه می کنند.

 

نگار عزتی/خبرنگار طلوع کرمانشاه