خانم‌هایی که خرما مصرف میکنند و بجای قند وشکر باچای خرما مصرف میکنند ۷۰% کمتر دچار

کمخونی
رنگ پریدگی پوستی
وبدنی سالم ومقاوم در برابر‌
باکتری‌ها و ویروس‌ها دارند